ALGEMENE VOORWAARDEN GEBOUWONDERHOUDEN V.O.F

Versie 1 januari 2018

 

 1. ALLE DIENSTEN EN ZAKEN GEBOUWONDERHOUDEN V.O.F.

Artikel 1.1: Definities

Vestigings- & bezoekadres:

                                           Trasmolenlaan 12

3447 GZ Woerden

Telefoonnummer: 0628501301

E-mailadres: contact@gebouwonderhouden.nl

                                           KvK-nummer: 71010084

                                           Btw-identificatienummer: NL858545019B01

Applicatie                          een door en/of in opdracht van Gebouwonderhouden ontwikkelde online applicatie die via de Website toegankelijk is, zoals de OnderhoudsMonitor.

Beheer                               het verzorgen van het beheer van een Gebouw in de fase vóór en/of na de realisering ervan conform “ Prijslijst Beheer” die aan de Overeenkomst is gehecht.

Bouwkundige keuring        beoordeling en vastlegging van de bouwtechnische staat van een Gebouw.

Consument                        de particuliere Klant die niet handelt ter uitoefening van een bedrijf of beroep.

Diensten                            door Gebouwonderhoud.nl aan Klant te verlenen Diensten, waaronder de terbeschikkingstelling van een Applicatie.

Gebouw                             het al dan niet aan Klant in eigendom toebehorend onroerend goed waarop de Diensten betrekking hebben.

Klant                                  de partij die met Gebouwonderhoud.nl een overeenkomst sluit waarop de Voorwaarden van toepassing zijn.

MJOP                                 meerjaren onderhoudsplan.

OnderhoudsMonitor          een via de Website toegankelijke applicatie die het beheer, onderhoud van en communicatie over het Gebouw faciliteert.

Overeenkomst                   de overeenkomst tussen Gebouwonderhoud.nl en Klant.

Partijen                              Gebouwonderhouden en Klant.

Prijs                                    de door Klant aan Gebouwonderhouden verschuldigde vergoeding voor de Diensten van Gebouwonderhouden.nl.

Voorwaarden                     deze algemene voorwaarden.

 

VvE                                     een Vereniging van Eigenaars in de zin van de artikelen 5:112 en 5:124 Burgerlijk Wetboek (BW).

Website                             een door Gebouwonderhouden ontwikkelde en geëxploiteerde website, zoals gebouwonderhouden.nl, mijnhuisonderhouden.nl, mijnkantooronderhouden.nl, onsGebouwonderhouden en onderhoudsplanner.com.

 

Artikel 1.2: Overeenkomst en Voorwaarden

1.2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gebouwonderhouden te verrichten Diensten alsmede ieder gebruik van de Website. Door het bezoeken van de Website c.q. het gebruik van gaat Klant akkoord met de Voorwaarden.

1.2.2 Andersluidende voorwaarden zijn niet van toepassing.

1.2.3 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Overeenkomst of de Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door bepalingen die de strekking van die nietige of vernietigde bepalingen zo goed mogelijk benaderen.

1.2.4 Afwijkingen van de Overeenkomst en de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2.5 Indien de Overeenkomst en Voorwaarden tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen.

1.2.6 Paragraaf 1 van de Voorwaarden is van toepassing op alle door Gebouwonderhouden te leveren Diensten. De paragrafen 2, 3 en 4 zijn naast paragraaf 1 van toepassing op de in die paragrafen beschreven specifieke Diensten. Indien paragraaf 1 van de Voorwaarden en één van de specifieke paragrafen 2, 3 en 4 tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in laatstgenoemde paragrafen opgenomen specifieke bepalingen.

 

Artikel 1.3: Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

1.3.1 Alle aanbiedingen van Gebouwonderhouden zijn vrijblijvend.

1.3.2 Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de Website en/of in de aanbiedingen van Gebouwonderhouden binden Gebouwonderhouden niet.

1.3.3 De Overeenkomst komt alleen tot stand indien:

 1. Gebouwonderhouden een opdracht van Klant schriftelijk aanvaardt en/of met de uitvoering daarvan aanvangt en/of
 2. Klant zich op de Website inschrijft door alle gevraagde (persoons-)gegevens in te vullen en de gewenste Diensten en betaalwijze te selecteren, Gebouwonderhouden de door Klant ingevulde (persoons-)gegevens geselecteerde Diensten en betaalwijze vervolgens accordeert en Klant (indien Klant Consument is) op de Website aangeeft dat hij accepteert dat hij een betalingsverplichting jegens Gebouwonderhouden aangaat.

 

Artikel 1.4: Wijziging Voorwaarden

1.4.1 Gebouwonderhouden is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Gebouwonderhouden streeft ernaar om een dergelijke wijziging minimaal 30 dagen vóór de door Gebouwonderhouden genoemde datum van inwerkingtreding aan te kondigen. Door gebruik te (blijven) maken van de Diensten van Gebouwonderhouden wordt Klant geacht akkoord te gaan met genoemde wijziging.

1.4.2 Indien Klant die Consument is Gebouwonderhouden per aangetekende brief mededeelt het niet eens te zijn met genoemde wijziging, blijven de Voorwaarden vóór wijziging van kracht.

 

Artikel 1.5: Duur en einde Overeenkomst

1.5.1 De Overeenkomst geldt voor de tussen Partijen overeengekomen duur. Behoudens het bepaalde in de artikelen 1.5.2 en 1.5.3 kan Klant de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

1.5.2 De Overeenkomst die voor een bepaalde duur is aangegaan, wordt na afloop van de overeengekomen duur telkens stilzwijgend verlengd met een aansluitende periode die gelijk is aan de overeengekomen duur. Partijen kunnen de Overeenkomst beëindigen tegen het einde van de lopende contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

1.5.3 De Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar.

1.5.4 Opzegging geschiedt schriftelijk en door middel van een aangetekende brief en heeft pas effect zodra de opzeggingsbrief Gebouwonderhoud.nl daadwerkelijk bereikt

1.5.5 Gebouwonderhoud.nl kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien Klant: (a) surséance van betaling aanvraagt of surséance van betaling wordt verleend en/of (b) in staat van faillissement komt te verkeren en/of (c) door beslaglegging, ondercuratelestelling, de toepassing van de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en/of (d) overlijdt en/of (e) wordt ontbonden en/of (f) uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet nakomt dan wel onrechtmatig jegens Gebouwonderhouden handelt en/of zulks redelijkerwijze te voorzien is en/of (g) in strijd met een wettelijk voorschrift of bevel handelt.

1.5.6 In geval van ontbinding op grond van artikel 1.5.5 is Gebouwonderhouden niet verplicht tot schadevergoeding of terugbetaling van reeds ontvangen gelden.

1.5.7 In geval van beëindiging van de Overeenkomst is Gebouwonderhouden gerechtigd de afgifte van door Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte (administratieve) gegevens, bescheiden en zaken op te schorten totdat Klant aan alle verplichtingen jegens Gebouwonderhouden.nl, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

 

Artikel 1.6: Uitsluiting herroepingsrecht bij gebruik Applicaties en Websites

1.6.1 Indien Klant Consument is, kan Klant de Overeenkomst niet ontbinden op grond van artikel 6:230p lid g BW (het zogenaamde

 

herroepingsrecht), omdat de ter beschikkingstelling van Applicaties aan Klant moet worden gezien als een door Klant geaccordeerde levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als bedoeld in genoemd artikel.

1.6.2 Door de in artikel 1.3.3 genoemde inschrijving op de Website verklaart Klant van genoemd herroepingsrecht afstand te doen.

 

Artikel 1.7: Prijs

1.7.1 Klant dient de Prijs bij de in artikel 1.3.3 genoemde inschrijving op de Website bij vooruitbetaling elektronisch te voldoen.

1.7.2 Indien Gebouwonderhoud.nl schriftelijk met Klant overeenkomt dat betaling per factuur geschiedt, betaalt Klant de Prijs binnen 14 dagen na de datum van de door Gebouwonderhouden toegezonden factuur op de door Gebouwonderhoud.nl aan te wijzen bankrekening.

1.7.3 Betaling geschiedt in Euro’s en zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die Klant op Gebouwonderhouden heeft of meent te hebben.

1.7.4 Tenzij anders aangegeven, luidt de Prijs exclusief BTW.

1.7.5 Wanneer tijdige betaling uitblijft, verkeert Klant van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is Klant Gebouwonderhouden een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, vermeerderd met twee procentpunten per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Indien Klant Consument is, is Klant de wettelijke rente verschuldigd.

1.7.6 Gebouwonderhouden is gerechtigd om naast de hoofdsom en de in artikel 1.7.5 genoemde rente aanspraak te maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten die ten gevolge van het uitblijven van de betaling worden gemaakt. Indien Klant geen Consument is, bedragen deze kosten 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,00.

1.7.7 Opschorting of ontbinding van de Overeenkomst door Gebouwonderhouden laat de betalingsverplichting van Klant onverlet. Indien Gebouwonderhouden de Overeenkomst opschort of ontbindt op grond van artikel 1.5.5 van de Voorwaarden zijn alle door Gebouwonderhouden verzonden facturen en alle overige vorderingen van Gebouwonderhouden op Klant direct opeisbaar.

1.7.8 Gebouwonderhouden is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering een van Klant ontvangen betaling in mindering komt.

1.7.9 De Prijs wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer, reeks alle huishoudens, 2006=100, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Prijs wordt niet geïndexeerd indien een indexering leidt tot een lagere Prijs dan de laatst geldende.

 

Artikel 1.8: Levering, wijziging en uitbesteding van Diensten en meerwerk

1.8.1 Door Gebouwonderhouden opgegeven termijnen voor levering van Diensten zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van deze termijnen geeft Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, opschorting van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen of schadevergoeding.

1.8.2 Gebouwonderhouden is gerechtigd de samenstelling en inhoud van aan Klant te leveren Diensten en Applicaties eenzijdig ten gunste van Klant te wijzigen.

1.8.3 Gebouwonderhouden is gerechtigd haar werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Gebouwonderhouden is gerechtigd namens genoemde derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens Klant te aanvaarden.

1.8.4 Indien Gebouwonderhouden op verzoek van Klant werkzaamheden verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen (meerwerk), dan worden deze werkzaamheden door Klant op basis van de door Gebouwonderhouden voor deze werkzaamheden gehanteerde Prijs of tarieven vergoed.

1.8.5 Klant aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.8.4 het overeengekomen tijdstip van levering van Diensten c.q. afronding van werkzaamheden door Gebouwonderhouden kan worden beïnvloed. Vertraging in genoemde levering c.q. afronding geeft Klant geen recht op vergoeding van daaruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 1.9: Door Klant te leveren (persoons)gegevens en zaken en privacy

1.9.1 Klant voorziet Gebouwonderhouden tijdig van alle door Gebouwonderhouden verzochte en voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, bij gebreke waarvan Gebouwonderhouden gerechtigd is de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

1.9.2 Klant garandeert dat alle aan Gebouwonderhouden verstrekte en voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde (persoons)gegevens actueel, volledig en waarheidsgetrouw zijn. Klant geeft eventuele wijzigingen van deze gegevens per omgaande aan Gebouwonderhouden door.

1.9.3 Klant staat er jegens Gebouwonderhouden voor in dat (a) Klant voldoet aan de verplichtingen op grond van wetgeving betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en (b) personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt hiervoor de vereiste toestemming (mede ten behoeve van Gebouwonderhouden.nl) aan Klant hebben verleend. Klant zal Gebouwonderhouden op haar verzoek schriftelijk informeren over de wijze waarop Klant aan deze verplichtingen uitvoering geeft.

1.9.4 Gebouwonderhouden is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens slechts bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebouwonderhouden gebruikt en verwerkt deze gegevens uitsluitend ter uitvoering van de Overeenkomst en de financiële afwikkeling ervan. Klant geeft Gebouwonderhouden toestemming om deze gegevens ter uitvoering van de Overeenkomst aan derden te verstrekken.

1.9.5 Klant is volledig verantwoordelijk voor en draagt alle risico’s ten aanzien van aan Gebouwonderhouden verstrekte (persoons)gegevens en zaken voor de duur van het gebruik, verwerking dan wel bewaring ervan door Gebouwonderhouden.nl. Klant garandeert dat het gebruik en/of de verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van de in artikel 1.9.3 genoemde personen. Klant vrijwaart Gebouwonderhouden tegen:

(a) alle aanspraken van genoemde personen terzake en

(b) alle eventuele aan Gebouwonderhouden door Autoriteit Persoonsgegevens en/of overige overheidsinstanties opgelegde lasten onder dwangsom, boetes of strafrechtelijke sancties die betrekking hebben op het gebruik en/of verwerking van genoemde gegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 1.10: Intellectuele eigendom

1.10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot Applicaties en Websites en hiermee samenhangende zaken, zoals informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, broncodes en technische documentatie berusten uitsluitend bij Gebouwonderhouden of diens toeleveranciers. Laatstgenoemde zaken blijven eigendom van Gebouwonderhouden of diens toeleveranciers. Gebouwonderhouden is niet verplicht genoemde zaken aan Klant te verstrekken.

1.10.2 Voor zover Gebouwonderhouden Klant toegang tot Applicaties en Websites of software verstrekt, gebeurt dit steeds in licentie. Het betreft een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van genoemde zaken binnen de eigen organisatie van Klant gedurende de duur van de Overeenkomst. Met de aanvaarding van genoemde zaken accepteert Klant eventueel van toepassing zijnde licentievoorwaarden van genoemde leveranciers van Gebouwonderhouden.nl.

1.10.3 Het is Klant niet toegestaan de in artikel 1.10.1 genoemde Applicaties, Websites en zaken te wijzigen (behoudens voor zover het wachtwoorden betreft), te verveelvoudigen, te exploiteren, uit te lenen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen of ten behoeve van derden te gebruiken, bijvoorbeeld in het kader van Software-as-a-Service (SaaS).

1.10.4 Indien de in artikel 1.10.1 genoemde Applicaties, Websites en zaken met goedkeuring van Gebouwonderhouden worden gekopieerd, verveelvoudigd of anders openbaar worden gemaakt, is het Klant niet toegestaan de naam van of verwijzingen naar Gebouwonderhouden te wijzigen of te verwijderen.

1.10.5 Indien Klant aan Gebouwonderhouden zaken ter beschikking stelt met als doel te worden verwerkt in de in artikel 1.10.1 genoemde Applicaties en zaken, vrijwaart Klant Gebouwonderhouden tegen eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

1.10.6 Gebouwonderhouden is gerechtigd gebruiks- en licentierechten op te schorten of te beëindigen indien Klant tekort schiet in de nakoming van in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden.

 

Artikel 1.11: Overdracht rechten

1.11.1 Het is Klant niet toegestaan om de uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen of met een beperkt recht, zoals een pandrecht, te bezwaren.

 

Artikel 1.12: Beperking aansprakelijkheid

1.12.1 In situaties waarin Klant jegens Gebouwonderhouden recht heeft op schadevergoeding, geldt dat Gebouwonderhouden voor niet meer aansprakelijk is dan voor directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade. Gebouwonderhouden is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en door derden geleden schade.

1.12.2 Gebouwonderhouden is niet aansprakelijk voor schade die Klant lijdt door één of meer van de volgende factoren:

(a) het gebruik van Applicaties, Websites of Diensten van Gebouwonderhouden.nl;

(b) oneigenlijk, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik van Applicaties en/of Websites en de niet-naleving van gebruiksvoorschriften;

(c) het niet, verminderd of niet veilig beschikbaar zijn van Applicaties en/of Websites of delen daarvan, bijvoorbeeld als gevolg van hacking of virusaanvallen;

(d) onjuiste informatie in Applicaties of op Websites;

(e) afname van Diensten en/of producten van bij Gebouwonderhouden aangesloten derden die in/op Applicaties en/of Websites worden vermeld;

(f) wijzigingen van de Website en/of Applicaties en/of Diensten;

(g) het niet kunnen leveren van Applicaties of Diensten of zaken door Gebouwonderhouden.nl;

(h) de verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten;

(i) Applicaties en zaken die Klant aan Gebouwonderhouden ter beschikking heeft gesteld;

(j) de inschakeling van door Klant aan Gebouwonderhouden voorgeschreven derden;

(k) uitval of storing van Applicaties of Websites en daarmee samenhangende hard- en/of software;

(l) buitengebruikstelling of wijziging van Applicaties of Websites in verband met (onderhouds)werkzaamheden door Gebouwonderhouden.nl, het doorvoeren van updates of een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en de Voorwaarden door Klant;

(m) wijzigingen in log-in procedures, het account en e-mailadressen van Klant;

(n) door Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

1.12.3 Indien op Gebouwonderhouden enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Gebouwonderhouden wordt uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de Prijs die Klant gedurende de lopende contractsperiode aan Gebouwonderhouden verschuldigd is, tot een maximum van € 5.000. Laatstgenoemde beperking ziet op totalen en geldt niet per gebeurtenis.

1.12.4 Alle rechtsvorderingen van Klant jegens Gebouwonderhouden verjaren na afloop van 1 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

1.12.5 Klant vrijwaart Gebouwonderhouden tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Klant vergoedt Gebouwonderhouden alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Gebouwonderhouden moet maken teneinde zich tegen genoemde aanspraken te verweren.

1.12.6 Gebouwonderhouden is in geen geval aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan (a) bedrijfsstoringen, (b) werkstaking, (c) ziekteverzuim van personeel, (d) storingen in de verbindingen met het internet en/of het telefoonnet, (e) storingen in of beperkingen van de levering van energie, programmatuur, zaken en materialen, (f) stremmingen in het vervoer, (g) brand en/of explosie, (h) molest en/of vandalisme (i) mobilisatie, onlusten en/of oorlog, (j) in- en uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheidswege en gewijzigde wetgeving die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, (k) vorst, storm of onwerkbaar weer of overstromingen, (l) iedere verhindering of tekortkoming van leveranciers, hulppersonen en overige derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst of wijziging van de algemene voorwaarden van genoemde derden, leveranciers en hulppersonen en (m) het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke zaken.

1.12.7 Gebouwonderhouden kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat Gebouwonderhouden haar verplichtingen had moeten nakomen.

1.12.8 In geval van overmacht kunnen Partijen de verplichtingen op grond van de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn. Hetgeen op basis van de Overeenkomst is gepresteerd wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 1.13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

1.13.2 Alle geschillen tussen Gebouwonderhouden en Klant worden exclusief aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, voorgelegd.

 

 1. APPLICATIES EN WEBSITES

Artikel 2.1: Kwaliteit, beschikbaarheid en beveiliging

2.1.1 Gebouwonderhouden kan niet garanderen dat haar Diensten altijd zullen voldoen aan de verwachting van Klant. Gebouwonderhouden kan niet garanderen dat Applicaties en Websites foutloos en zonder onderbrekingen functioneren en/of dat een continue en/of veilige toegang tot Applicaties en Websites kan worden verkregen. Indien herstel van eventuele gebreken terzake mogelijk is, is Gebouwonderhouden gerechtigd dat herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de hiervoor benodigde programmatuur wordt geleverd en/of in gebruik wordt genomen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in/op de Applicaties en/of de Websites aan te brengen.

2.1.2 Gebouwonderhouden spant zich in om de in de branche gebruikelijke mate van beveiliging van het netwerk, gebruikerstoegangen en vertrouwelijke informatie te bewerkstelligen, maar kan terzake geen enkele garantie bieden.

2.1.3 Klant is zelf verantwoordelijk voor het tegengaan van misbruik van Applicaties en Websites en de aan Klant verstrekte inloggegevens, bestaande uit een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.

2.1.4 De in artikel 2.1.3 genoemde inloggevens zijn persoonlijk. Het is Klant niet toegestaan om derden met behulp van genoemde inloggegevens gebruik te laten maken van door Gebouwonderhouden ter beschikking gestelde c.q. te leveren Applicaties, Websites en/of Diensten. Het is Klant enkel toegestaan om onderhoudsbedrijven een recht te verlenen tot toegang tot de Applicaties indien dit noodzakelijk is om onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van Klant te kunnen uitvoeren.

2.1.5 Alle in c.q. op Applicaties en/of Websites gepubliceerde informatie wordt vermeld onder voorbehoud van spel- of typefouten. Klant kan geen rechten ontlenen aan genoemde informatie.

 

Artikel 2.2: Gebruik Applicaties en Websites

2.2.1 Het is Klant niet toegestaan om Applicaties en Websites te gebruiken voor onrechtmatige en/of strafbare gedragingen of gedragingen die anderszins in strijd zijn met de Overeenkomst, de Voorwaarden, instructies van Gebouwonderhouden of de wet. Het betreft onder meer de volgende gedragingen, waarbij onder “derden” tevens andere klanten van Gebouwonderhouden worden verstaan:

(a) verstrekken van onjuiste en/of misleidende informatie;

(b) handelen in strijd met en/of inbreuk maken op rechten van Gebouwonderhouden en/of derden;

(c) onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten of portretrechten van Gebouwonderhouden en/of derden rusten of niet-openbare gegevens;

(d) verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;

(e) computervredebreuk, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen of andere technologieën, systemen of programmatuur die de belangen en/of eigendommen van Gebouwonderhouden en/of derden (kunnen) schaden;

(f.) vernieling, beschadiging, onbruikbaar maken, het onredelijk belasten of verstoring van de goede werking van Applicaties, Websites, systemen, geautomatiseerde werken, hardware en/of software van Gebouwonderhouden.nl, en/of derden;

(g). verzending van teksten, beeld- en geluidsmateriaal naar emailadressen van derden, die niet expliciet hebben aangegeven dat op prijs te stellen;

(h) verzamelen, kopiëren, bewerken en/of verspreiden van gegevens van derden die hiervoor geen toestemming hebben verleend.

2.2.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die in/op de Applicatie en/of de Website zijn ingevoerd.

2.2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Klant zelf verantwoordelijk voor (a) de controle van de instellingen van Applicaties en Websites, (b) de installatie, aanpassing en inrichting van de hiervoor benodigde hulpprogrammatuur, hardware en gebruiksomgeving en (c) het verzorgen van dataconversie.

 

Artikel 2.3: Blokkering gebruik

2.3.1 Gebouwonderhouden is gerechtigd het gebruik van Applicaties en/of Websites zonder voorafgaande mededeling geheel of gedeeltelijk te blokkeren indien Klant (a) de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet nakomt of (b) onrechtmatig handelt jegens Gebouwonderhouden en/of derden, waaronder klanten van Gebouwonderhouden.nl.

2.3.2 Blokkering als bedoeld in artikel 2.3.1 laat de nakoming van de verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst en de Voorwaarden onverlet en is eveneens mogelijk bij een gegrond vermoeden dat de in artikel 2.3.1 genoemde gedragingen zich zullen voordoen.

2.3.3 In geval van blokkering kan Klant geen rechten meer doen gelden op c.q. inzage verlangen in de reeds dan in/of Applicaties en/of Websites opgeslagen informatie.

 

 1. BEHEER

Artikel 3.1 Beheer algemeen

3.1.1 Indien het Beheer betrekking heeft op het verrichten van administratieve werkzaamheden is het volgende van toepassing:

 1. Gebouwonderhouden is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste boekingen, het ontbreken van facturen en andere geringe administratieve vergissingen aan de zijde van Gebouwonderhouden.nl;
 2. Gebouwonderhouden bepaalt de wijze waarop administratieve gegevens worden verwerkt;
 3. Het opzetten van een administratie- c.q. boekhoudsysteem behoort niet tot de taak van Gebouwonderhouden.nl;
 4. De administratie van Klant wordt gedurende minimaal 7 jaar bewaard in een algemeen aanvaard digitaal formaat, zoals “pdf”. Van facturen en overeenkomsten wordt ook de originele papieren versie bewaard. Gebouwonderhouden zorgt voor een back-up van de elektronisch vastgelegde administratie.

3.1.2 Indien het Beheer betrekking heeft op het onderhoud c.q. de technische staat van het Gebouw omvat het Beheer slechts de advisering over en het begeleiden van de volgende ten behoeve van Klant uit te voeren werkzaamheden in gemeenschappelijke ruimtes van het Gebouw:

(a) standaard bouwkundige werkzaamheden, zoals het uitvoeren van schilderwerk, houtrotherstel, vervanging van ramen, kozijnen, deuren en gevelelementen en voegwerk en dakonderhoud en

(b) storingsonderhoud en contractsonderhoud, zoals schoonmaakwerkzaamheden, tuinonderhoud, liftonderhoud en onderhoud van overige installaties in het Gebouw.

3.1.3 Het in artikel 3.1.2 genoemde Beheer ziet niet op de volgende werkzaamheden: (a) een totale renovatie van het Gebouw, (b) niet voorziene en niet in het MJOP vermelde grote gebreken aan het Gebouw en (c) sanering van in, onder of rondom het Gebouw aanwezige verontreiniging met stoffen die een gevaar opleveren voor of belastend zijn voor het milieu of de gezondheid van personen.

3.1.4 Gebouwonderhouden is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (a) niet opgemerkte gebreken aan het Gebouw, (b) fouten in de uitvoering van door derden uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot het Gebouw en/of (c) een gebrekkig toezicht op de uitvoering van genoemde werkzaamheden.

3.1.5 Gebouwonderhouden voorziet uitsluitend Klant van informatie met betrekking tot het Beheer. Indien Klant Gebouwonderhouden instrueert genoemde informatie aan derden, waaronder leden van een VvE, te verstrekken, dient Klant de hieraan verbonden kosten, die (tenzij anders is overeengekomen) niet zijn inbegrepen in de Prijs, afzonderlijk aan Gebouwonderhouden te betalen.

 

Artikel 3.2: VvE Beheer

3.2.1 Indien Klant een VvE is, garandeert Klant dat Klant bij besluit van haar vergadering van eigenaars dan wel door een ander daartoe bevoegd orgaan of persoon binnen de VvE is gemachtigd de Overeenkomst met Gebouwonderhoud.nl te sluiten.

3.2.2 Klant vrijwaart Gebouwonderhoud.nl tegen aanspraken van derden die zijn gegrond op het feit dat Klant over een ontoereikende volmacht beschikt als bedoeld in artikel 3.1.1, waaronder aanspraken die verband houden met het feit dat Gebouwonderhoud.nl haar verplichtingen jegens genoemde derden als gevolg van genoemde ontoereikende volmacht niet kan nakomen.

3.2.3 Tenzij anders overeengekomen, treedt Gebouwonderhoud.nl slechts op als beheerder voor Klant en niet als bestuurder van Klant als bedoeld in artikel 5:131 BW. Gebouwonderhoud.nl treedt slechts op als uitvoerder van het beleid en besluiten van Klant en draagt geen verantwoordelijkheid voor het door Klant gevoerde beleid of door Klant genomen besluiten. Gebouwonderhoud.nl treedt slechts als bestuurder van Klant op indien zij als zodanig door het daartoe bevoegde orgaan van de VvE is genoemd en Gebouwonderhouden deze benoeming schriftelijk heeft aanvaard.

3.2.4 Klant vrijwaart Gebouwonderhouden tegen eventuele aanspraken van derden die verband houden met het door Klant c.q. de VvE gevoerde beleid en door Klant c.q. de VvE genomen besluiten, ook indien laatstgenoemde besluiten zijn genomen door een orgaan of persoon die daartoe niet bevoegd was of indien genoemde besluiten om andere redenen gebrekkig zijn.

3.2.5 Gebouwonderhouden zorgt ervoor dat de jaarrekening overeenkomstig de uit de wet en het voor de VvE geldende reglement van splitsing dan wel de statuten voortvloeiende regels tijdig gereed is. Gebouwonderhouden spant zich er voor in om te zorgen dat de jaarrekening tijdig wordt vastgesteld door het daartoe bevoegde orgaan binnen de VvE. Gebouwonderhouden aanvaardt terzake geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de niet tijdige vaststelling van de jaarrekening.

3.2.6 Het Beheer ziet slechts op werkzaamheden van gezamenlijk belang van de VvE. Het Beheer ziet niet op werkzaamheden aan individuele woningen die deel uitmaken van het Gebouw.

 

Artikel 3.3 Kosten derden

3.3.1 Kosten van door Gebouwenonderhoud.nl ten behoeve van het Beheer ingeschakelde derden, zoals notarissen, accountants en onderhoudsbedrijven, zijn niet in de Prijs begrepen en dienen door Klant te worden voldaan.

3.3.2 Artikel 3.3.1 is van overeenkomstige toepassing op bankkosten en kosten van administratiesystemen.

 

Artikel 3.4 Einde Beheer

3.4.1 Indien Gebouwonderhouden na beëindiging van de Overeenkomst bescheiden met betrekking tot het Beheer ontvangt, zal zij deze bescheiden gedurende maximaal 14 dagen doorzenden naar Klant dan wel retourneren aan de afzender onder vermelding van het feit dat zij niet meer als beheerder voor Klant optreedt en onder vermelding van het haar bekende correspondentieadres van Klant.

3.4.2 Na beëindiging van de Overeenkomst zal Gebouwonderhouden alle door Klant verstrekte (administratieve) bescheiden aan Klant retourneren, tenzij Gebouwonderhouden gebruik maakt van het in artikel 1.5.7 van de Voorwaarden opgenomen opschortingsrecht, omdat Klant nog niet aan haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

 

 1. BOUWKUNDIGE KEURING

Artikel 4.1 Reikwijdte Bouwkundige keuring

4.1.1 Door middel van de Bouwkundige keuring wordt uitsluitend de uitwendig zichtbare bouwtechnische staat, inclusief gebreken en achterstallig onderhoud, van het Gebouw in kaart gebracht en vastgelegd in een rapport. De Bouwkundige keuring geeft geen indicatie van de waarde van het Gebouw.

4.1.2 De Bouwkundige keuring wordt uitsluitend uitgevoerd op basis van een reguliere uitwendige visuele inspectie van het exterieur en het interieur van het Gebouw, zonder technische hulpmiddelen. Destructief onderzoek, zoals hak-, breek- en sloopwerkzaamheden, wordt niet verricht. De Bouwkundige keuring is uitdrukkelijk geen specialistisch onderzoek met betrekking tot de fundering en/of constructie van het Gebouw.

4.1.3 De volgende werkzaamheden behoren niet tot de Bouwkundige keuring: (a) een controle of op basis van een bestek, tekeningen en/of technische omschrijving is voldaan aan een (koop-)aannemingsovereenkomst, (b) een beoordeling van technische installaties, zoals gas-, water- en/of elektrische installaties, (c), het uitvoeren van metingen of het vervaardigen van berekeningen, (d) een onderzoek van de onder het Gebouw liggende grond en controle op de aanwezigheid van bodemvervuiling, (e) een controle van de grondoppervlakte en/of perceelgrootte, (f) een onderzoek in kruipruimtes en/of (g) een controle op de aanwezigheid van alle noodzakelijke omgevingsvergunningen voor de oprichting of een verandering van het Gebouw.

4.1.4 De Bouwtechnische keuring is geen garantie voor de afwezigheid van gebreken. Gebouwonderhouden is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de aanwezigheid van gebreken die niet zijn opgemerkt en die niet in het in artikel 4.1.1 genoemde rapport zijn opgenomen. Klant vrijwaart Gebouwonderhouden tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Klant vergoedt Gebouwonderhouden alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die

Gebouwonderhouden moet maken teneinde zich tegen genoemde aanspraken te verweren.

4.1.5 Eventuele, in het in artikel 4.1.1 genoemde rapport opgenomen kostenramingen van het herstel of de verandering van het Gebouw zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4.2 Uitvoering Bouwkundige keuring en veiligheid

4.2.1 Klant garandeert dat Gebouwonderhouden onbeperkt toegang heeft tot alle ruimten van het Gebouw.

4.2.2 Klant zorgt ervoor dat de Bouwkundige keuring op een veilige wijze en in overeenstemming met alle terzake geldende wettelijke (veiligheids)voorschriften, zoals de Arbeidsomstandighedenwet en daarmee samenhangende regelgeving dan wel voorschriften van de Inspectie SZW, kan worden uitgevoerd.

4.2.3 Gebouwonderhouden is gerechtigd om de Bouwkundige keuring niet uit voeren, op te schorten of te  onderbreken indien (a) niet is gewaarborgd dat de Bouwkundige keuring in overeenstemming met artikel 4.2.2 kan worden uitgevoerd en/of (b) het Gebouw geheel of gedeeltelijk onbereikbaar is, en/of (c) weersomstandigheden of gebreken aan het Gebouw de Bouwkundige keuring belemmeren of onmogelijk maken. Van een gebreken als bedoeld in voorgaande zin is sprake als het Gebouw bevat die een gevaar opleveren voor of belastend zijn voor het milieu of de gezondheid van personen.

 

 

 

 

55 antwoorden
 1. Geraldraw zegt:

  Привет всем!
  Бывало ли у вас случаи, когда приходилось писать дипломную работу в очень короткие сроки? Это действительно требует большой ответственности и усилий, но важно не унывать и продолжать двигаться вперед в процессе обучения, так же, как я это делаю.
  Для тех, кто умеет разбираться в информации и осуществлять поиск в интернете, это действительно может оказаться полезным при согласовании и написании дипломной работы. Нет необходимости тратить время на походы в библиотеки или встречи с научным руководителем. Здесь можно найти множество хороших данных для дипломных работ и курсовых. Вы можете изучить их, перейдя по ссылкам

  https://extern-diplom.com/

  Желаю всем отличных оценок!

  купить диплом в нефтекамске
  купить диплом в севастополе
  купить диплом в заречном
  купить диплом сантехника
  купить диплом в новошахтинске
  купить диплом в зеленодольске
  купить сертификат специалиста
  купить диплом в владикавказе
  купить диплом в калуге
  купить диплом в петрозаводске

 2. diplomkupit.org zegt:

  Внутри городе Москве приобрести диплом – это удобный и быстрый вариант достать нужный бумага без дополнительных трудностей. Разнообразие фирм предоставляют услуги по созданию и реализации свидетельств разных учебных заведений – diplomkupit.org. Ассортимент свидетельств в Москве огромен, включая документация о высшем и нормальном образовании, аттестаты, свидетельства вузов и вузов. Основное достоинство – возможность получить свидетельство подлинный документ, гарантирующий достоверность и высокое стандарт. Это обеспечивает особая защита против фальсификаций и предоставляет возможность использовать диплом для различных задач. Таким образом, покупка диплома в столице России является важным достоверным и оптимальным выбором для тех, кто хочет достичь успеха в карьере.

 3. JaneWen zegt:

  Здравствуйте!
  Были ли у вас случаи, когда приходилось писать дипломную работу в сжатые сроки? Это действительно требует много ответственности и усилий, но важно не отступать и продолжать учебный процесс, так же, как я это делаю.
  Для тех, кто умеет осуществлять анализ и искать информацию в интернете, это может быть действительно полезным при согласовании и написании диплома. Нет необходимости тратить время на посещение библиотек или встречи с научным руководителем. Здесь можно найти много полезных данных для дипломных и курсовых работ, просто перейдя по ссылкам

  https://extern-diplom.com/

  Желаю всем отличных оценок!

  где купить диплом о среднем образование
  купить диплом зубного техника
  купить аттестат
  купить диплом в троицке
  купить диплом в владикавказе
  купить диплом в новороссийске
  купить диплом парикмахера
  купить диплом переводчика
  купить диплом в мичуринске
  купить технический диплом

 4. Geraldtix zegt:

  Привет всем!
  Бывало ли у вас такое, что приходилось писать дипломную работу в сжатые сроки? Это действительно очень ответственно и трудно, но важно не сдаваться и продолжать учебный процесс, так же, как и я.
  Для тех, кто умеет осваивать информацию и искать её в интернете, это действительно может оказать большую помощь в процессе согласования и написания дипломной работы. Нет необходимости тратить время на походы в библиотеки или встречи с научным руководителем. Здесь представлены хорошие материалы для дипломных и курсовых работ, которые вы можете изучить, перейдя по ссылкам

  https://diplom1.org/

  Желаю всем отличных оценок!

  купить диплом в озёрске
  купить диплом мастера маникюра и педикюра
  купить диплом в ессентуках
  купить диплом в нижнем тагиле
  купить диплом в новомосковске
  купить диплом повара-кондитера
  купить диплом в новом уренгое
  купить диплом в каспийске
  купить диплом в кызыле
  купить диплом

 5. diplom4you.net zegt:

  На территории столице России приобрести аттестат – это комфортный и оперативный вариант получить нужный документ безо дополнительных трудностей. Множество компаний продают сервисы по созданию и реализации свидетельств разных учебных заведений – https://www.diplom4you.net/. Разнообразие дипломов в Москве огромен, включая документы о высшем уровне и среднем учебе, свидетельства, свидетельства вузов и вузов. Основное достоинство – способность получить аттестат Гознака, гарантирующий истинность и высокое качество. Это гарантирует особая защита от подделки и позволяет применять аттестат для различных нужд. Таким путем, приобретение свидетельства в столице России является надежным и эффективным выбором для таких, кто хочет достичь процветанию в трудовой деятельности.

 6. Charlessnugs zegt:

  Мой опыт обращения к магу с приворотом в Германии – приворот в германии отзывы

  Живу я в небольшом городе в Германии, и найти среди кучи «магов» хорошего, трудно особенно в Германии. Намучилась я с этим очень. И как бывает, все решается на пьяную голову. Сидели с двоюродной сестрой, поведала ей свою проблему с мужем и о бесконечных поисках магов. Она очень удивилась, что я сразу не стала искать человека в России с Якутии или другого региона Дальнего востока – это можно сказать родина многих сильных шаманов и колдунов.
  Порекомендовала мага, с которым сама работала. Поработала с ним и я.
  Поэтому хотела бы написать отзыв о привороте на мужа, проведенном магом Романом Петровичем.
  ___________________________________________________________________________
  Я хочу поделиться своим опытом использования услуг мага Романа Петровича с сайта https://cmag666.ru Ватсап 8 (984) 286-12-65
  ___________________________________________________________________________
  Перед тем, как обратиться к нему, моя ситуация с мужем казалась мне безвыходной. Наш брак испытывал серьезные трудности, и наши отношения становились все более напряженными.
  Мой муж, с которым мы прожили много лет, казался мне все более отстраненным и равнодушным. Он уходил в себя, избегал общения, а наши разговоры становились все реже и поверхностнее. Я испытывала огромную боль от того, что наша семья распадается, и что я теряю своего мужа. В итоге он еще и любовницу завел.
  После долгих раздумий и поиска решения проблемы, я решила обратиться к магу Роману Петровичу за помощью.
  Он провел для меня приворот на мужа – на все ушло 5 дней, и еще дал ряд простых рекомендаций, которым нужно было следовать до получения результата. Последовали дни ожидания
  На 5 день после проведения приворота я почувствовала изменения в поведении мужа. Он стал проявлять больше внимания и заботы, мы снова начали общаться и находить общие интересы. Стали возвращаться чувства и заинтересованность мной как женщиной. Все быстро нормлизовалось в наших отношениях, с любовницей он порвал все контакты.
  Сейчас, спустя несколько месяцев после проведения приворота, я вижу, что наш брак стал крепким, стабильным и счастливым, как и раньше! Мы с мужем снова чувствуем себя близкими и любящими людьми.
  Я благодарна магу Роману Петровичу за его помощь и поддержку в трудный момент!

  Теги маг в германии отзывы – gadalka v germanii отзывы
  гадалка в германии отзывы – маг в германии отзывы
  ясновидящие в германии отзывы – ясновидящие в германии отзывы

 7. AnnaCar zegt:

  Привет всем!
  Бывало ли у вас такое, что приходилось писать дипломную работу в сжатые сроки? Это действительно очень ответственно и трудно, но важно не сдаваться и продолжать учебный процесс, так же, как и я.
  Для тех, кто умеет осваивать информацию и искать её в интернете, это действительно может оказать большую помощь в процессе согласования и написания дипломной работы. Нет необходимости тратить время на походы в библиотеки или встречи с научным руководителем. Здесь представлены хорошие материалы для дипломных и курсовых работ, которые вы можете изучить, перейдя по ссылкам

  https://diplom1.org/

  Желаю всем отличных оценок!

  купить диплом железнодорожника
  купить свидетельство о рождении
  купить диплом фитнес инструктора
  купить диплом преподавателя
  купить диплом о среднем
  купить диплом мастера маникюра и педикюра
  купить диплом в феодосии
  купить диплом в туапсе
  купить диплом в пскове
  купить диплом в томске

 8. DonaldSig zegt:

  Мой опыт обращения к магу с приворотом в Германии – гадание в германии отзывы

  Живу я в небольшом городе в Германии, и найти среди кучи «магов» хорошего, трудно особенно в Германии. Намучилась я с этим очень. И как бывает, все решается на пьяную голову. Сидели с двоюродной сестрой, поведала ей свою проблему с мужем и о бесконечных поисках магов. Она очень удивилась, что я сразу не стала искать человека в России с Якутии или другого региона Дальнего востока – это можно сказать родина многих сильных шаманов и колдунов.
  Порекомендовала мага, с которым сама работала. Поработала с ним и я.
  Поэтому хотела бы написать отзыв о привороте на мужа, проведенном магом Романом Петровичем.
  ___________________________________________________________________________
  Я хочу поделиться своим опытом использования услуг мага Романа Петровича с сайта https://cmag666.ru Ватсап 8 (984) 286-12-65
  ___________________________________________________________________________
  Перед тем, как обратиться к нему, моя ситуация с мужем казалась мне безвыходной. Наш брак испытывал серьезные трудности, и наши отношения становились все более напряженными.
  Мой муж, с которым мы прожили много лет, казался мне все более отстраненным и равнодушным. Он уходил в себя, избегал общения, а наши разговоры становились все реже и поверхностнее. Я испытывала огромную боль от того, что наша семья распадается, и что я теряю своего мужа. В итоге он еще и любовницу завел.
  После долгих раздумий и поиска решения проблемы, я решила обратиться к магу Роману Петровичу за помощью.
  Он провел для меня приворот на мужа – на все ушло 5 дней, и еще дал ряд простых рекомендаций, которым нужно было следовать до получения результата. Последовали дни ожидания
  На 5 день после проведения приворота я почувствовала изменения в поведении мужа. Он стал проявлять больше внимания и заботы, мы снова начали общаться и находить общие интересы. Стали возвращаться чувства и заинтересованность мной как женщиной. Все быстро нормлизовалось в наших отношениях, с любовницей он порвал все контакты.
  Сейчас, спустя несколько месяцев после проведения приворота, я вижу, что наш брак стал крепким, стабильным и счастливым, как и раньше! Мы с мужем снова чувствуем себя близкими и любящими людьми.
  Я благодарна магу Роману Петровичу (Ватсап 8(984)286-12-65)за его помощь и поддержку в трудный момент!
  Теги маг в германии отзывы – кто знает хорошую бабушку в германии отзывы
  приворот в германии отзывы – приворот в германии отзывы 8(984)286-12-65
  ясновидящая в германии отзывы – гадание в германии отзывы

 9. Jeffreygah zegt:

  Отзыв о привороте, и о маге сделавшем приворот.
  +
  +
  Были проблемы с мужем довольно давно. А в последний год отношения стали сыпаться очень быстро, все разурушилось до конца буквально на глазах. Особенно с появлением любовницы, это была коллега сработы. А у нас двое детей. Их я и сама могла обеспечить более чем! Но вот любила мужа, и хоте, чтобы дети росли с рожным отцом.

  Обращалась много к кому, но доверия не было даже при первом общение. Случайно встретились с давней подругой. Разговорились о проблемах. Она посоветовал сильного мага с Дальнего Востока.
  Обратилась к нему за приворотом, хотя были конечно сомнения. Звать его Роман Петрович. Берет за работу не сильно много по сравнению с другими, делает все быстро и в срок, не продает и всегда отвечает на возникающие вопросы. Вернул мужа мне за 7 дней, работу проводил 2 дня.

  Очень довольна!
  ________________________
  Обратиться к нему можно через сайт https://cmag666.ru или ватсап 8 (984) 286-12-65 – это настоящий маг и просто добрый человек, отлично знающий свое дело!

  ____________________________________________________________________________________
  Сайт ищут по тегам #
  # Ясновидящая # маге # отзывы # экстрасенс # гадалка
  гадалка сургут
  бабушка воронеж ясновидящая
  ищу настоящего мага
  татьяна ларина экстрасенс отзывы
  liveexpert отзывы
  таисия гадалка тв3
  маг романовых
  слепая баба нина ясновидящая официальный сайт ани
  карина сибирцева отзывы
  маринада таро ютуб
  гадалка серафима золотарева
  дарьямиронова рф
  elitsy ru записки
  мария светлая отзывы
  рита кюрегян
  айгуль хуснутдинова медиум

  сильные маги проверенные

 10. Scottalgof zegt:

  Я благодарна Роману Петровичу за его внимание и профессионализм, что помог сестре! Возможно кому-то это будет полезно.Приветствую всех! Хочу поделиться своими впечатлениями о работе с магом Романом Петровичем с сайта https://cmag666.ru. Моя сестра обратилась к нему, когда столкнулась с серьезными проблемами в семейных отношениях. Роман Петрович выслушал ее проблемы и предложил кладбищенский приворот. Результат не заставил себя ждать: через 8 дней мужчина стал проявлять инициативу, и семейные отношения значительно улучшились. Кроме основной работы, маг делал ряд дополнительных действий, чтобы не было никакх последствий. Прошло уже больше двух лет с того момента, все уних хорошо и ребенка завели.

  -форум отзывы о кладбищенских приворотах
  -кладбищенские привороты кто делал отзывы
  -кому помог кладбищенский приворот отзывы
  -кладбищенский приворот отзывы кто заказывал
  -отзывы о кладбищенских приворотах

 11. Scottalgof zegt:

  Здравствуйте!

  Хочу написать отзыв о кладбищенской привороте, заказанном у мага Романа Петровича с сайта https://cmag666.ru. Мой друг обратился к нему, когда его брак столкнулся с серьезными проблемами и начал трещать по швам – жена нашла любовника, и ушла в итоге с детьми к нему. Роман Петрович предложил кладбищенский приворот и остуду от любовника – то есть была проведенна комплексная работа.
  Уже через 5 дней ее отношения с тем гадом стали ухудшаться, а на 12 день она вернулась домой. Отношения быстро начали восстанавливаться и она снова стала любящей женой! Он ее простил и все быстро забылось!

  Спасибо, Роману Петровичу, за его профессионализм и помощь! Хороший человек!

  -отзывы на кладбищенский приворот
  -кому помог кладбищенский приворот отзывы
  -кладбищенские приворот отзывы кто делал
  -кладбищенский приворот отзывы кто
  -приворот кладбищенский кто делал отзывы форум

 12. Jeremykek zegt:

  Мой отзыв о том, как я заказал приворот у мага

  В августе этого года я столкнулся с самым непредсказуемым испытанием – узнал, что моя жена в течение двух лет вела роман на работе после двадцатилетнего брака и троих детей. Наша семья была на грани разрушения, и я честно говоря, не знал, что делать в этой ситуации. Оба мы были виноваты, и мне казалось, что нет выхода. Тогда я обратился к Роману Петровичу через его страничку https://cmag666.ru , и могу сказать, что это было одним из самых лучших решений в моей жизни.

  После того, как Роман Петрович провел расклад карт, который оказался точным от начала и до конца, у меня появилась надежда. Он подобрал магическую работу, а затем выполнен был ритуал с защитным щитом и привязкой на огонь (подробности можно найти на его блоге). Сегодня, в декабре, я рад сообщить, что благодаря его помощи я вернул любимого человека и спас нашу семью. Наши отношения перешли на качественно новый уровень во всех аспектах.

  Однако, я хочу подчеркнуть, что магия не сделает всё за вас. Вам также придется приложить значительные усилия и измениться, если вы хотите добиться успеха. Перед Романом Петровичем я преклоняю колени – без его помощи я бы не был так счастлив. Если у вас возникли подобные проблемы, я настоятельно рекомендую обратиться к Роману Петровичу.

  Сайт ищут по тегам

  – кто заказал приворот
  – кого заказать приворот
  – заказать сильный приворот
  – заказать приворот магу
  – анна джейн музыкальный приворот заказать

 13. Larrynix zegt:

  Отзывы о приворотах в Екатеринбурге
  —————————————–
  Хочу поделиться своим незабываемым опытом работы с магом Романом Петровичем с сайта https://cmag666.ru. Проживая в Екатеринбурге, я столкнулась с трудностями в отношениях со своим мужем. Попытки решить проблемы с мужем при помощи местных магов не привели к желаемому результату.

  Поиски настоящего мага привели меня на сайт Романа Петровича, и я решила попробовать снова. Будучи из Дальнего Востока, родины шаманов, Роман Петрович вызвал мое доверие, и я обратилась к нему за помощью в восстановлении чувств моего мужа.

  С Романом Петровичем мы обсудили мою ситуацию, и он предложил мне кладбищенский приворот для возврата чувств моего мужа. Я решила довериться его опыту и приступила к ритуалу с надеждой на лучшее.

  С каждым днем я замечала, как наши отношения становились все более гармоничными и близкими. Муж начал проявлять больше внимания и заботы, а его чувства к мне стали стойчивыми и глубокими. Благодаря кладбищенскому привороту, наш брак стал еще крепче и устойчивее.

  Работа Романа Петровича действительно поразила меня. Его профессионализм и внимание к моей ситуации впечатлили меня. Благодаря его помощи я снова чувствую себя счастливой и уверенной в нашем будущем вместе. Он настоящий мастер своего дела, и я безмерно благодарна ему за все, что он сделал для нашей семьи.

  Я рекомендую Романа Петровича всем, кто столкнулся с проблемами в своих отношениях. Его помощь – это настоящее чудо, которое может изменить вашу жизнь к лучшему. Спасибо, Роман Петрович, за ваше волшебство и преданность своему делу!

  – приворот в екатеринбурге кто
  – привороты в екатеринбурге
  – приворот екатеринбург
  – приворот екатеринбурга отзывы
  – приворот екатеринбурга отзывы

 14. 1_joEr zegt:

  Bet on all your favorite sports at 1xBet
  Win Big with 1xBet: The Top Sports Betting Platform
  Experience the Excitement of Online Betting with 1xBet
  Get in on the Action with 1xBet: The Best Sports Betting Site
  Unleash Your Winning Potential with 1xBet
  Bet and Win with Confidence at 1xBet
  Join the 1xBet Community and Start Winning Today
  The Ultimate Sports Betting Experience Awaits at 1xBet
  1xBet: Where Champions Are Made
  Take Your Betting to the Next Level with 1xBet
  Get Ready to Win Big at 1xBet
  Multiply Your Winnings with 1xBet’s Exciting Betting Options
  Elevate Your Sports Betting Game with 1xBet
  Sign Up for 1xBet and Start Winning Instantly
  Experience the Thrill of Betting with 1xBet
  1xBet: Your Ticket to Winning Big on Sports
  Don’t Miss Out on the Action at 1xBet
  Join 1xBet Today and Bet on Your Favorite Sports
  Winning Has Never Been Easier with 1xBet
  Get Started with 1xBet and Discover a World of Betting Opportunities
  1xbet com app download 1xbet 36 .

 15. Alberttum zegt:

  Как я заказала приворот на Новосибирске – правдивый отзыв

  У себя в Новосибирске я так и не смогла найти настоящего мага. Моя история с магом Романом Петровичем началась с того, что я оказалась в сложной жизненной ситуации, где моя семейная жизнь висела на волоске. Проблемы в отношениях с мужем достигли своего пика, и мне казалось, что я совсем безысходна. В поисках помощи я обратилась к нескольким магам в своем городе, но результаты были неприемлемыми.

  Вот тогда-то моя подруга посоветовала мне обратиться к Роману Петровичу с Дальнего Востока. Я была очень скептически настроена из-за расстояния и сомневалась, сможет ли кто-то помочь мне на расстоянии. Но мои сомнения рассеялись с первой же консультации с Романом Петровичем.

  Он не только выслушал мою проблему с вниманием, но и предложил мне план действий, который казался мне реальным и эффективным. Я заказала у него любовный приворот на моего мужа и начала ждать результатов.

  Через несколько недель я заметила изменения в отношениях с мужем – он стал более внимательным и заботливым. Наша связь стала крепче, и мы снова почувствовали ту любовь и сближение, которые когда-то были между нами.

  Я благодарна Роману Петровичу за его помощь и поддержку в трудный момент моей жизни. Он действительно знает, как помочь людям восстановить свои отношения и вернуть счастье в семью.

  Если вы столкнулись с подобными проблемами и ищете решение, я настоятельно рекомендую обратиться к Роману Петровичу – он профессионал своего дела и поможет вам вернуть гармонию в вашу жизнь.

  Сайт для обращений: https://cmag666.ru

  Сайт ищут по тегам
  _______________________________________________________________
  -приворот новосибирск личный прием
  -приворот новосибирске кто
  -приворот новосибирск кто делал
  -приворот в новосибирске объявления
  -приворот объявления новосибирск

 16. Davidcloth zegt:

  svetlanamag ru – svetlanamagg @ yandex ru
  Ритуал приворота у мага Светланы превзошел все мои ожидания! Моя любовь к парню стала еще сильнее, и он ответил мне взаимностью. Это настоящее чудо! Спасибо вам, Светлана, за вашу магическую помощь!

  -сайт проверенных магов
  -есть настоящие маги в москве
  -проверенный белый маг
  -белый маг проверенный

 17. MichaelSkync zegt:

  Отзыв о привороте маг Александра (magpa666 @ bk ru) – magpomosh ru

  Я решил обратиться к магу Александре с сайта magpomosh ru (magpomosh ru) после того, как моя жизнь стала полна разочарований и неудач в личных отношениях. На протяжении длительного времени я пытался найти выход из сложившейся ситуации, но все мои усилия оказывались напрасными.

  Встреча с Александрой стала для меня настоящим откровением. Она внимательно выслушала мои проблемы и предложила мне ряд решений, среди которых был и ритуал приворота. Я согласился, хотя и был в некотором сомнении.

  Однако результат превзошел все мои ожидания. Через некоторое время после проведения ритуала я заметил изменения в отношениях с партнером – они стали более гармоничными и теплыми. Мы начали понимать друг друга лучше, а наша любовь стала только крепче. Благодаря магу Александре я снова обрел веру в свои силы и смог по-настоящему ощутить радость жизни. Спасибо вам, Александра, за ваш талант и помощь!

  Теги – отзыв magpomosh ru отзыв magpa666 @ bk ru

  _________________________________________________________
  Сайт ищут по тегам:
  проверенный реальный маг как найти мага настоящего для приворота где вы нашли настоящего мага
  подскажите настоящего мага проверенные маги и колдуны отзывы форум сильный маг проверенный
  где же найти настоящих магов проверенных магов проверенные маги в барнауле
  настоящие маги кто они настоящий маг отзывы настоящий маг денег не берет

 18. TobiasEnace zegt:

  Хочу поделиться своим опытом работы с магом Романом Петровичем и его Вуду-приворотом с сайта cmag666.ru. Заказав этот ритуал, я не ожидала таких результатов! Моя цель была привлечь внимание парня, который мне нравился, и уже через неделю после проведения ритуала он начал активно общаться со мной. Это просто невероятно!

  Запросы сайта в поиске
  ___________________________________________________________
  отзывы приворот вуду кукла вуду приворот отзывы отзывы о привороте вуду на куклу
  отзывы кто делал приворот на куклу вуду привороты вуду отзывы приворот по вуду отзывы

 19. ErickAmida zegt:

  Отзывы – Помогли – белый приворот на женатого https://cmag666.ru Ватсап 8 (984) 286-12-65
  настоящие маги и колдуны – сайт проверенных магов россии

 20. MatthewAmata zegt:

  svetlanamag ru – svetlanamagg @ yandex ru
  Магия Светланы помогла мне найти мужчину моей мечты! Я заказала ритуал приворота, чтобы привлечь в свою жизнь идеального партнера, и она сработала! Я наконец-то нашла свою половинку, за что ей безмерно благодарна.

  -где найти настоящего мага
  -есть на свете настоящие маги или нет
  -как распознать настоящего мага
  -проверенные маги и колдуны отзывы

 21. JamesClise zegt:

  Здравствуйте!

  Промокоды для интернет-магазина Эльдорадо представляют собой уникальные коды, которые можно использовать при оформлении заказа на официальном сайте компании.
  Они приносят дополнительные преимущества покупателям в виде скидок на определенные товары или услуги, бесплатной доставки и других бонусов.
  Как их найти? Промокоды часто предоставляются в рамках специальных акций компании, которые могут проводиться на ее официальном сайте,
  в социальных сетях или на проекте free-promocode.ru
  Сайт самых свежих и проверенных промокодов магазина Эльдорадо https://free-promocode.ru
  Удачных покупок!

  Промокоды для скидок в Эльдорадо
  Бонусные предложения и скидки в Эльдорадо
  Промокоды для умных покупок в Эльдорадо
  Специальные предложения для клиентов Эльдорадо
  свежие промокоды Эльдорадо

  Удачи!

 22. Justinlox zegt:

  Здравствуйте!

  Промокоды для интернет-магазина Эльдорадо представляют собой специальные коды, которые можно использовать при оформлении заказа на официальном веб-сайте компании.
  Они приносят дополнительные преимущества покупателям в виде скидок на определенные товары или услуги, бесплатной доставки и других бонусов.
  Как их найти? Чаще всего промокоды предоставляются в рамках специальных акций компании, которые могут проводиться на ее официальном веб-сайте,
  в социальных сетях или на ресурсах, таких как проект free-promocode.ru
  Сайт самых свежих и проверенных промокодов магазина Эльдорадо https://free-promocode.ru
  Удачных покупок!

  Эксклюзивные скидки Эльдорадо
  бесплатный промокод Эльдорадо
  актуальные промокоды Эльдорадо
  актуальный промокод Эльдорадо
  Лучшие предложения Эльдорадо

  Удачи!

 23. психоаналитик профессия zegt:

  Отталкиваясь от идей Фрейда и Маркса,
  пересмотрел некоторые концепции классического психоанализа и предложил свое понимание природы человека
  и причин возникновения психических заболеваний, свободы
  и механизмов бегства от нее, социального бессознательного и социального характера.
  Автор работ «Бегство от свободы» (1941), «Человек для
  себя» (1947), «Здоровое общество» (1955), «Искусство любить» (1956), «Вне цепей иллюзий» (1962), «Душа человека» (1964), «Революция надежды» (1968), «Анатомия
  человеческой деструктивности» (1973), «Иметь или быть» (1976) и
  других.Жан Шарко ((1825–1893) –
  французский врач, член Французской медицинской академии (1872) и
  Парижской академии наук (1883). В 1848 году окончил медицинский факультет Парижского университета.
  С 1882 по 1893 год руководил неврологической клиникой Сальпетриер.
  Был одним из организаторов и руководителей Парижского общества физиологической психологии,
  известным и наиболее оплачиваемым неврологом Европы.
  Занимался классификацией неврологических заболеваний и изучением таких
  состояний, как афазия, рассеянный склероз.
  Установив предрасположенность истериков к гипнозу, использовал гипноз и гипнотерапию для демонстрации воздействия внушения на больных и соответствующего их лечения.

  Опубликовал ряд работ, посвященных исследованию болезней нервной системы.
  Его лекции и демонстрации клинических
  случаев привлекали внимание врачей и журналистов из
  различных стран мира, включая Россию.
  психоаналитик профессия

 24. спиральная динамика развития zegt:

  Эрих Фромм (1900–1980) – известный психолог, философ и психоаналитик, сторонник гуманистического психоанализа.
  В 1922 году окончил Гейдельбергский университет,
  стал доктором философии. В 1923–1924 годах
  прошел курс психоанализа в
  Берлинском психоаналитическом институте, стал практикующим психоаналитиком.
  В 1926 году завершил обучение в аспирантуре Мюнхенского университета.
  В 1929–1932 годах – сотрудник и руководитель отдела
  социальной психологии Института
  социальных исследований во Франкфурте-на-Майне.
  После эмиграции в США в 1933 году на протяжении нескольких
  лет работал в Институте социальных исследований в Нью-Йорке
  и в Институте психиатрии им. У. Уайта, преподавал в Колумбийском
  и Йельском университетах, работал практикующим аналитиком.
  В 1951–1967 годах жил в Мексике, возглавлял Институт психоанализа Национального университета
  в Мехико. спиральная динамика развития

 25. Alfredved zegt:

  Günaydın!

  Son yıllarda Bwin tr, bwin giris çevrimiçi bahis endüstrisinde liderler arasında başarılı bir şekilde yerini sağlamlaştırdı. Uzmanlar kadar, kumar oynamaya yeni başlayanlar
  da bu platformu spor bahisleri dünyasında güvenilir bir seçenek olarak tercih etmektedirler. Her ziyaretçi, platformun sunduğu heyecan dolu deneyimin tadını
  çıkarabilir. Popüler spor etkinliklerinin yanı sıra, site golf, tenis veya beyzbol gibi daha az yaygın olan bahis disiplinlerini de sunmaktadır.
  Geniş seçenekler ve yenilikçi yaklaşımıyla herkes için bir şeyler bulunmaktadır

  Kumarhane Еџans oyunlarД± BWin
  Kumarhane stratejileri BWin
  Kumarhane para Г§ekme BWin
  Kumarhane promosyonlarД± BWin
  Kumarhane deneme bonusu BWin
  Kumarhane kazanma tГјyolarД± BWin
  Çevrimiçi kumar BWin
  Kumarhane popГјler oyunlar BWin

  Iyi sanlar!

 26. Alfredved zegt:

  Herkese selamlar!

  Son yıllarda Bwin tr, çevrimiçi bahis endüstrisinde lider konumunu başarılı bir şekilde sağlamlaştırdı. Uzmanlar kadar, kumar oynamaya yeni başlayanlar da bu
  platformu spor bahisleri dünyasında güvenilir bir tercih olarak seçmektedirler. Her ziyaretçi, https://bwintr.top platformun sunmuş olduğu heyecan dolu deneyimin tadını çıkarabilir.
  Popüler spor etkinliklerine ek olarak, site golf, tenis veya beyzbol gibi daha az bilinen bahis disiplinlerine de yer vermektedir. Geniş seçenekler ve yenilikçi
  yaklaşımı sayesinde herkesin ilgisini çekecek bir şey bulunmaktadır

  CanlД± kumarhane BWin
  Kumarhane gГјvenilir mi BWin
  Slot makineleri BWin
  Kumarhane stratejileri BWin
  Kumarhane bonuslarД± BWin
  Kumarhane nasД±l oynanД±r BWin
  Kumarhane Еџans oyunlarД± BWin
  п»їKumarhane BWin

  Iyi sanlar!

 27. Josephgax zegt:

  Астарт Вард отзывы форум magastartvard . ru отзывы о маге Астарт Вард
  ______________________________________________________

  magastartvard . ru отзыв о нем могу оставить только положительный

  Заказала у мага Астарта Варда индивидуальный гороскоп и прогноз на будущее. Он дал мне ценные советы и предсказания, которые помогли мне лучше понять себя и свои жизненные пути. Очень довольна результатом и рекомендую его услуги!
  ______________________________________________________________
  Астарт Вард отзывы

 28. Jamesceark zegt:

  Крастко – Отзывы magpomosh ru – сайт – кто делал кладбищенские привороты отзывы

  Магический сайт magpomosh .ru – отзывы могу оставить только хорошие.
  Маг Александра – настоящий профессионал своего дела. Ее ритуалы на защиту от негатива помогли мне избежать неприятностей и сохранить свою энергию

  _________________________________________________________
  Сайт ищут по тегам:
  настоящие маги нашего времени настоящий белый маг настоящие маги фото
  да есть ли настоящие маги найти настоящего мага для есть ли настоящие маги
  темный маг настоящий а есть ли настоящие маги мага настоящее имя
  настоящие колдуны маги помог настоящий маг проверенный маг форум

 29. ArthurReine zegt:

  Здравствуйте!
  Sykaaa Casino – это новый игровой опыт в мире азартных развлечений.
  Sykaaa Casino https://serpcity.ru, запущенное в 2022 году компанией Snowdunes B.V., представляет собой новый игровой проект с уникальным названием.
  Обладая лицензией Curacao: 8048/JAZ2022-007, выданной оператору Snowdunes B.V., казино быстро привлекает внимание игроков своим разнообразием игр и выгодными бонусами.
  Оригинальное название и обширный каталог игр делают Sykaaa Casino уникальным игровым пространством. Лицензия от Curacao и платформа Snowdunes B.V.
  гарантируют безопасность и надежность игрового процесса.
  Бонусы и промокоды в Sykaaa Casino – это максимально щедрые предложения для новичков.
  Sykaaa Casino радует игроков оригинальными бонусами, такими как 100 бесплатных вращений на Razor Shark. Приветственный бонус в размере 100% от первого депозита
  с условиями вейджера х45 делает игру еще более выгодной. С более чем 15 способами пополнения и вывода, включая карты Visa, Mastercard, криптовалюты и многие другие.
  Попробуйте свою удачу в Sykaaa Casino и наслаждайтесь захватывающим игровым опытом уже сегодня.

  сукааа казино бездепозитный бонус
  sykaaa казино официальный
  суаака казино
  казино суккааа
  sukaa casino
  sykaaa casino отзывы
  sykaaa казино промокод бездепозитный
  sykaaa casino бонусы

  Удачи и прибыли Друзья!

 30. ArthurReine zegt:

  Здравствуйте!

  В 2022 году в мире азартных развлечений появился новый игрок https://serpcity.ru — казино Sykaaa. За его разработку и эксплуатацию отвечает Snowdunes B.V.
  Сайт оперирует под лицензией Curacao: 8048/JAZ2022-007, выданной владельцу платформы. Этот молодой проект, основанный в 2022 году, уже успел привлечь внимание игроков своими бонусами и богатым выбором игр. Для обеспечения надежности, оператор получил лицензию от Кюрасао.
  Валидность лицензии можно проверить на главной странице, кликнув по соответствующей иконке валидатора. Владельцем платформы является Snowdunes B.V., а сам проект находится в стадии активного развития.
  Sykaaa Casino стремится охватить широкую аудиторию, предоставив интерфейс на трех языках: русском, украинском и английском.
  Такое многоязычие делает сайт доступным для игроков из разных стран. Оригинальные бонусы и акции делают игру в Sykaaa Casino увлекательной.
  Например, новичкам доступны 100 бесплатных вращений для автомата Razor Shark в течение 7 дней после регистрации. Приветственный бонус составляет 100%,
  а максимальная сумма, которую можно получить, — 5000 евро. Свыше 1000 игр от таких провайдеров, как Betsoft, Pragmatic Play, Microgaming и другие,
  доступны пользователям Sykaaa Casino. Каталог постоянно расширяется, делая игровой процесс разнообразным и интересным.
  Sykaaa Casino предлагает разнообразные способы пополнения и вывода средств, включая Мир, СБП, Visa, Mastercard, Bitcoin и другие.
  Минимальный депозит для активации бонуса — 500 рублей, а лимит на вывод составляет 10 000 USD в день. Sykaaa Casino не предлагает отдельного приложения, но мобильная версия сайта обеспечивает стабильную работу на любых устройствах. Благодаря этому, игроки могут наслаждаться азартом через браузер смартфона или планшета.

  sykaaa казино промокод бездепозитный
  сукааа казино бонусы
  casino sykaaa промокод
  буй casino sykaaa
  казино суккаа
  sykaa
  sykaaa casino bonus
  casino sykaaa официальный сайт

  Удачи и прибыли Друзья!

Trackbacks & Pingbacks

 1. fluoxetine and lexapro together

  fluoxetine and lexapro together

 2. cephalexin drinking

  cephalexin drinking

 3. gabapentin amazing

  gabapentin amazing

 4. does cymbalta cause erectile dysfunction

  does cymbalta cause erectile dysfunction

 5. can escitalopram expire

  can escitalopram expire

 6. viagra pills from india

  viagra pills from india

 7. duloxetine and migraines

  duloxetine and migraines

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *